1. Opredelitve

1.1 Posamezni izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo pomen, kot je zanje določen v nadaljevanju te točke:

Splošni pogoji so ti Splošni pogoji uporabe storitve PARKMEWISE, namenjeni uporabnikom storitve PARKMEWISE, ki določajo pogoje, omejitve in način uporabe storitve PARKMEWISE.

Navodila so navodila, ki jih lahko ponudnik izda za uporabo storitve PARKMEWISE ter določajo korake oz. način uporabe storitve PARKMEWISE ter druge pogoje za uporabo storitve PARKMEWISE (npr. tehnične pogoje, ki jih mora zagotavljati uporabnik). Vsakokratna navodila so objavljena na spletni strani  www.parkmewise.com in so sestavni del teh splošnih pogojev.

Storitev PARKMEWISE je storitev, ki omogoča naslednje načine plačevanja parkiranja:

  • preko sistema kratkih sporočil SMS bodisi kot enkratno plačilo parkiranja bodisi v obliki naložitve dobroimetja in koriščenja dobroimetja za plačevanje parkiranja;

  • preko mobilne in spletne aplikacije PARKMEWISE, ki omogočata plačevanje parkiranja z Moneto, PayPalom in plačilnimi karticami različnih izdajateljev, in sicer bodisi kot enkratno plačilo parkiranja bodisi v obliki naložitve dobroimetja in koriščenja dobroimetja za plačevanje parkiranja.

Ponudnik je družba 2Mobile, svetovanje in posredovanje, d.o.o.., Glinškova ploščad 18, 1000 Ljubljana, ki ponuja storitev PARKMEWISE skladno s temi Splošnimi pogoji. Družba 2Mobile, svetovanje in posredovanje, d.o.o. je davčni zavezanec z identifikacijsko številko za DDV: SI56 82898286, matično št.: 6125123000 in številko transakcijskega računa SI56 2900 0005 0482 052 (Unicredit Banka Slovenija d.d.). Elektronski naslov ponudnika je  info@2mobile.si .

Naročnik  je upravljavec parkirišč in naročnik storitve PARKMEWISE, ki ima s ponudnikom sklenjeno pogodbo za izvajanje storitve PARKMEWISE z namenom omogočanja storitve PARKMEWISE uporabnikom na parkiriščih v njegovem upravljanju.

Uporabnik je uporabnik storitve PARKMEWISE in v primerih, ko uporabnik plača parkiranje preko sistema kratkih SMS sporočil ali Monete, hkrati tudi uporabnik omrežij mobilnih operaterjev Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach in T-2.

Mobilni Operaterji so družbe Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach in T-2.

2. Pogoji uporabe storitve PARKMEWISE

2.1. Splošno

2.1.1 Ponudnik samostojno določa vsebino in pogoje izvajanja storitve PARKMEWISE ter vse ostalo v zvezi s storitvijo PARKMEWISE.

2.1.2 Ponudnik omogoča storitev PARKMEWISE na parkiriščih, katerih seznam je vsakokrat objavljen na spletni strani  www.parkmewise.com . Parkirišča so v upravljanju posameznih naročnikov (npr. občin, komunalnih podjetij,…) in ponudnik v zvezi s parkirišči ne prevzema nobene obveznosti in odgovornosti. Ponudnik je odgovoren izključno za delovanje storitve PARKMEWISE, in sicer zgolj v obsegu in pod pogoji, kot je to določeno v teh splošnih pogojih.

2.1.3 Uporabnik je dolžan uporabljati storitev PARKMEWISE v skladu s splošnimi pogoji, vsakokratnimi navodili ponudnika, veljavnimi predpisi ter na način in v vsebini, ki sta skladna z namenom, s katerim ponudnik zagotavlja storitev PARKMEWISE. V primeru kršitve teh splošnih pogojev je uporabnik – kršitelj ponudniku, naročniku in tretjim osebam odgovoren za vso nastalo škodo, ponudnik pa ima uporabniku pravico onemogočiti nadaljnjo uporabo storitve PARKMEWISE.

2.1.4 Ponudnik se v okviru storitve PARKMEWISE po svojih najboljših močeh trudi zagotavljati točne in aktualne podatke, vendar ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih podatkov. Ponudnik prav tako ne odgovarja za morebitno nedosegljivost storitve PARKMEWISE, za motnje pri dostopu in uporabi storitve PARKMEWISE ter za katerokoli drugo napako na in v zvezi s storitvijo PARKMEWISE, temveč si bo prizadeval, da bo tako motnjo ali napako čim prej odpravil.

2.1.5 Ponudnik sme bodisi začasno bodisi trajno prekiniti delovanje storitve PARKMEWISE:

(i) če zaradi napake, okvare, naravne ali druge nesreče ter iz drugih podobnih vzrokov tehnično ne more zagotavljati oz. izvajati storitve PARKMEWISE,

(ii) če je to potrebno zaradi vzdrževalnih del, ki so opisana v 6. točki splošnih pogojev,

(iii) iz drugih utemeljenih razlogov v skladu s svojo poslovno presojo.

2.1.6 Plačilne transakcije, ki jih uporabniki izvajajo skladno s temi splošnimi pogoji, so izvršene s telekomunikacijskimi, digitalnimi ali informacijsko-tehnološkimi napravami za plačilo vsebin (to je parkiranja, vključno z naložitvijo dobroimetja), ki se dobavljajo na telekomunikacijske, digitalne ali informacijsko-tehnološke naprave in se uporabljajo na teh napravah, pri čemer je ponudnik storitve PARKMEWISE, ki predstavlja tak telekomunikacijski, digitalni oz. informacijsko tehnološki sistem, vsebinam dodal bistvene dodatne lastnosti v obliki dostopa, prenosa in iskalnih funkcij ter zaradi tega ne deluje zgolj kot posrednik med uporabnikom in naročnikom.

2.1.7 Račune za plačilo parkiranja uporabnikom izstavi mobilni operater v primerih, ko uporabniki parkirnino plačajo preko sistema kratkih sporočil SMS ali preko Monete. V primerih, ko uporabniki parkirnino plačajo s plačilno kartico, jim račune izstavi ponudnik. Na vsakem računu je navedeno, da se uporabniku z računom zaračunava parkiranje z uporabo storitve »PARKMEWISE. Ponudnik (sam ali preko mobilnega operaterja) zaračunava parkirnino uporabnikom v imenu in za račun naročnika.

2.1.8 Z namestitvijo oz. uporabo mobilne ali spletne aplikacije oz. z uporabo sistema kratkih sporočil SMS za plačilo parkirnine uporabnik potrjuje, da je prebral, razumel in se strinja s temi splošnimi pogoji, vključno z vsemi dokumenti, na katere se splošni pogoji sklicujejo, kakor tudi, da splošne pogoje sprejema in ga ti zavezujejo. Če se s temi splošnimi pogoji uporabnik ne strinja, naj uporabnik mobilne oz. spletne aplikacije ne namešča oz. je ne uporablja oz. naj ne uporablja sistema kratkih sporočil SMS za plačilo parkirnine.

2.1.9 Na pisno zahtevo uporabnika bo le temu omogočen dostop do podatkov v zvezi s pogodbenim razmerjem med uporabnikom in ponudnikom iz naslova uporabe storitve PARKMEWISE.

2.1.10 Storitev PARKMEWISE omogoča uporabniku tako enkratno plačilo parkiranja kot tudi naložitev dobroimetja in koriščenja dobroimetja za plačevanje parkiranja. Uporabniki so seznanjeni in se strinjajo, da ponudnik že vplačanega zneska dobroimetja ne vrača.

2.1.11 Uporabnik z potrditvijo splošnih pogojev storitve ParkMeWise se strinja, da ga lahko naročnik izključno obvešča samo o storitvah, ki so vezana na storitev ParkMeWise. Obvešča ga lahko preko SMS sporočil, push sporočil preko mobilne aplikacije ali preko e-mail naslova. Naročnik mora uporabniku omogočiti, da se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja teh sporočil, preko SMS sporočil, odjava v aplikaciji ali odjava preko e-maila.

2.2. Uporaba storitve PARKMEWISE preko sistema kratkih sporočil SMS

2.2.1 Vsak poslani SMS se uporabniku zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika storitev mobilnega operaterja (Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach in T-2). Uporabo parkirišča plača uporabnik skladno s cenikom parkiranja, kot ga vsakokrat določi in objavi naročnik.

2.2.2. Uporabniki prejemajo sporočila SMS oz. pošiljajo sporočila SMS na kratko komercialno številko (npr. 4333).

2.2.3 Za potrebe izvajanja storitve PARKMEWISE na predvideni kratki komercialni številki zakupi naročnik ključno besedo (npr. »PARKING«). Preko ključne besede naročnik s strani uporabnikov prejema sporočila in/ali uporabnikom pošilja sporočila.

2.3. Uporaba storitve PARKMEWISE preko mobilne ali spletne aplikacije PARKMEWISE

2.3.1 Pogoj za uporabo storitve PARKMEWISE preko mobilne ali spletne aplikacije PARKMEWISE je predhodna registracija uporabnika na mobilno oz. spletno aplikacijo PARKMEWISE ter potrditev uporabnika, da se strinja s temi splošnimi pogoji.

Za dostop do mobilne oz. spletne aplikacije PARKMEWISE si mora uporabnik ustvariti in uporabljati svoj uporabniški račun (v nadaljevanju:  uporabniški račun ). Uporabnik jamči, da so vsi podatki, ki jih je posredoval v zvezi s svojim uporabniškim računom resnični, pravilni, popolni in aktualni. Če uporabnik zagotovi neresnične, nepravilne, nepopolne ali neaktualne podatke, ali če ponudnik utemeljeno sumi, da so podatki neresnični, nepravilni, nepopolni ali neaktualni, ima ponudnik pravico ukiniti uporabnikov uporabniški račun in mu preprečiti nadaljnjo uporabo spletne oz. mobilne aplikacije PARKMEWISE. Uporabnik je nadalje izključno odgovoren za vse aktivnosti na in v zvezi s svojim uporabniškim računom in je dolžan varovati svoje geslo pred neupravičeno uporabo. V primeru neupravičene uporabe gesla je dolžan uporabnik nemudoma obvestiti ponudnika.

Uporabnik si lahko ustvari tudi poslovni račun , na katerega lahko veže preostale uporabnike, ki imajo že ustvarjen uporabniški račun, le-ti lahko uporabljajo sredstva, ki jim jih je naložil nosilec poslovnega računa. Nosilec poslovnega računa je nadalje izključno odgovoren za vse aktivnosti na in v zvezi s poslovnim računom in je dolžan varovati svoje geslo pred neupravičeno uporabo. V primeru neupravičene uporabe gesla je dolžan uporabnik nemudoma obvestiti ponudnika.

2.3.1.1 Uporabnik lahko naloži sredstva na poslovni račun tudi po predračunu. Ponudnik bo sredstva nakazal najkasneje v dveh delovnih dneh.

2.3.2 Plačilo s plačilnimi karticami poteka po postopku kot je vsakokrat določen v navodilih ponudnika.

Pri plačilu s plačilno kartico mora uporabnik vnesti ime imetnika plačilne kartice, kot je vpisano na plačilni kartici (ime in priimek), številko plačilne kartice, datum njene veljavnosti in morebitne druge podatke, ki jih plačilni sistem zahteva.

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Storitev PARKMEWISE v te namene uporablja 256-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.

2.3.3 Ponudnik uporabnikom zagotavlja neizključno, preklicno in neprenosljivo pravico do uporabe mobilne oz. spletne aplikacije PARKMEWISE za območje Republike Slovenije ter v obsegu in za čas vsakokratnega plačevanja parkirnine oz. koriščenja naloženega dobroimetja (v nadaljevanju:  pravica do uporabe ). Uporabnik pravice do uporabe, pridobljene na podlagi teh splošnih pogojev, ne more prenesti naprej na tretje osebe oz. podeliti podlicence. V okviru pravice do uporabe je uporabnikom dovoljeno zgolj:

  • da spletno oz. mobilno aplikacijo PARKMEWISE naložijo, namestijo in uporabljajo na mobilnem telefonu, tablici ali računalniku v njihovi lasti ali uporabi (v nadaljevanju:  naprava

  • da dostopajo do mobilne oz. spletne aplikacije PARKMEWISE in jo uporabljajo na napravi v skladu s temi splošnimi pogoji.

2.3.4 Uporabnik je seznanjen, da je za uporabo mobilne in spletne aplikacije PARKMEWISE potreben dostop do interneta. Cena zakupa interneta ni vključena v ceno parkiranja, pač pa je dolžan ceno interneta plačati uporabnik dodatno poleg cene parkiranja, in sicer neposredno svojemu ponudniku internetne povezave.

2.3.5 Za uporabo mobilne in spletne aplikacije PARKMEWISE je dolžan uporabnik na svoje stroške zagotoviti tehnične pogoje, ki so vsakokrat določeni na spletni strani  www.parkmewise.com .

3. Varstvo osebnih in drugih podatkov

3.1 Pri uporabi storitve PARKMEWISE uporabnik preko svojega mobilnega telefona oz. mobilne ali spletne aplikacije PARKMEWISE vpiše zahtevane podatke (npr. registrska številka osebnega avtomobila, mobilna številka, e-mail naslov). Šteje se, da uporabnik z uporabo storitve PARKMEWISE podaja svoje izrecno soglasje, da so podatki, ki jih vpiše, dostopni naročniku in ponudniku ter da se obdelujejo na način in pod pogoji, določenimi s temi splošnimi pogoji in veljavnimi predpisi.

3.2 Upravljavec osebnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik, je naročnik. Ponudnik je pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov in se zavezuje, da bo osebne podatke brezpogojno varoval, da jih bo hranil in z njimi ravnal v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter jih obdeloval izključno za namen izvajanja storitve PARKMEWISE. Ponudnik osebnih podatkov ne bo posredoval ali dal v uporabo tretjim osebam ali institucijam ter jih drugače obdeloval, razen v primerih, ki jih določa zakon ter vedno na podlagi pooblastila naročnika.

3.3. Naročnik prevzema vso odgovornost za varovanje osebnih podatkov in ravnanje z osebnimi podatki v skladu z veljavnimi predpisi. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti in obveznosti za primer, če posamezni naročnik ne izpolnjuje svojih obveznosti v zvezi z varstvom osebnih podatkov, kot so opredeljene v tem členu in z vsakokrat veljavnimi predpisi, saj pri zagotavljanju storitve PARKMEWISE nastopa zgolj kot posrednik med naročnikom in uporabnikom oz. vstopna točka za komunikacijo med naročnikom in uporabnikom.

4. Veljavnost in sprememba splošnih pogojev

4.1 Uporabnik se lahko kadar koli seznani s temi splošnimi pogoji na spletni strani  www.parkmewise.com . Ti splošni pogoji zavezujejo vse, ki uporabljajo storitev PARKMEWISE. Šteje se, da uporabnik s tem, ko uporablja storitev PARKMEWISE potrjuje, da je seznanjen s celotno vsebino teh splošnih pogojev in da jih v celoti sprejema ter z njimi soglaša. Če uporabnik z vsebino splošnih pogojev ne soglaša, naj storitve PARKMEWISE ne uporablja.

4.2 Te splošne pogoje lahko ponudnik kadarkoli enostransko spremeni. Ponudnik bo vsako spremembo splošnih pogojev objavil na spletni strani  www.parkmewise.com najmanj 15 dni pred uveljavitvijo sprememb.

4.3 Če uporabnik s spremembo splošnih pogojev ne soglaša, mora nemudoma prenehati z uporabo storitve PARKMEWISE. Če uporabnik ne preneha z uporabo storitve PARKMEWISE skladno s prejšnjim stavkom, se šteje, da z objavljenimi spremembami soglaša ter da te spremembe zanj veljajo in ga zavezujejo.

4.4 V primeru začasne ali trajne prekinitve delovanja storitve PARKMEWISE bo ponudnik takoj, ko bo to mogoče, na primeren način obvestil naročnike in uporabnike.

5. Pravice intelektualne lastnine

6.1 Storitev PARKMEWISE je varovana s pravicami intelektualne lastnine. Ponudnik je lastnik vseh pravic intelektualne lastnine na in v povezavi s storitvijo PARKMEWISE.

6.2 Celotna vsebina storitve PARKMEWISE je avtorsko pravno zaščitena z veljavnimi predpisi o avtorskih pravicah in mednarodnimi sporazumi o avtorskih pravicah in drugimi veljavnimi predpisi kot individualna stvaritev oziroma kot podatkovna zbirka.

6. Vzdrževalna dela

6.1 Ponudnik bo občasno, najpogosteje v nočnem času oz. po lastni presoji, opravljal postopke za nemoteno delovanje storitve PARKMEWISE in bo v skladu s tem opravljal potrebna vzdrževalna dela. Ponudnik bo o vzdrževalnih delih predhodno obvestil uporabnike preko spletne strani  www.parkmewise.com razen v primeru okoliščin, ko zaradi nujnosti izvedbe vzdrževalnih del, predhodno obvestilo ni mogoče.

6.2 Delovanje storitve PARKMEWISE je odvisna od splošnega delovanja elektronskega komunikacijskega omrežja mobilnih operaterjev in ponudnikov interneta. Ponudnik bo naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje storitve PARKMEWISE, pri čemer ne odgovarja za nedelovanje ali motnje v delovanju elektronskega komunikacijskega omrežja ter nedelovanje storitev drugih ponudnikov, od katerih je odvisno delovanje storitve PARKMEWISE.

7. Izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika ter odgovornost uporabnika

7.1 Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi storitve PARKMEWISE ali v zvezi z njo nastala uporabniku, če je škoda posledica:

(i) ravnanja uporabnika ali osebe, za katero uporabnik odgovarja;

(ii) ravnanja tretjih oseb;

(iii) višje sile; za višjo silo se štejejo tudi daljša prekinitev dobave ali motnje v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad elektronskega komunikacijskega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave drugih dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik; navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če izvirajo iz sfere ponudnika.

7.2 Ponudnik je omejeno odškodninsko odgovoren in skladno z omejitvijo (i) jamči zgolj in samo za škodo oziroma škodne zahtevke, ki temeljijo na napaki, ki je bila s strani ponudnika povzročena namerno ali iz hude malomarnosti (ii) v nobenem primeru in/ali ne glede na razlog nastanka škodnega dogodka v povezavi z izvajanjem storitve PARKMEWISE ne odgovarja za posredno škodo ali izgubljeni dobiček (iii) je morebitna odgovornost ponudnika za posamezni škodni dogodek omejena na 50,00 EUR.

7.3 Uporabnik, ki pri uporabi storitve PARKMEWISE povzroči škodo ponudniku, naročniku ali tretjim osebam, jo je dolžan povrniti po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Posredovanje podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje odškodnine, oškodovancu ali od njega pooblaščeni osebi, sodišču ali drugemu pristojnemu organu se ne šteje za kršitev obveznosti varovanja poslovnih skrivnosti ali osebnih podatkov.

8. Reševanje sporov

8.1 Ponudnik in uporabnik bosta vse morebitne spore poskušala rešiti sporazumno. Za morebitne spore, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

9. Končne določbe

9.1 Za vsa vprašanja, ki s temi splošnimi pogoji niso urejena se uporabljajo določbe veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji.

9.2 Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem 01.11.2017.